Guld som valuta genom tiderna

Guld har varit en eftertraktad metall under så gott som hela mänsklighetens kända historia. Eftersom guldet dessutom är så sällsynt har det därför passat utmärkt som valuta. Rent guld eller legeringar med guldinnehåll har använts som betalningsmedel i tusentals år och det präglas fortfarande nya guldmynt, även om det numera är väldigt sällsynt att de används för kontant betalning.

Ursprung
Som handelsvara har det värdefulla guldet varit i omlopp åtminstone sedan bronsåldern, i form av exempelvis guldsmycken – i början främst i nuvarande mellanöstern. Däremot tog det lång tid innan de första mynten togs i bruk och guldet fick officiell valutastatus.

De första mynten härstammar från det antika Lydien i nuvarande Turkiet och bestod inte av rent guld, utan så kallat elektrum. Elektrum är en naturligt förekommande legering bestående av guld och silver som är blekt gulaktigt till färgen beroende på innehållet av respektive ädelmetall.

Guld och silver

När Lydierna lärt sig tekniken för att separera guld och silver ur elektrum präglades de första mynten i rent guld och den första valutan baserad på de två ädelmetallerna togs i bruk. Idén att använda de separerade metallerna som pengar brukar tillskrivas Lydiens dåvarande härskare – Kung Krösus – som styrde landet på 500-talet f.Kr., Krösus tillfångatogs något senare av Perserna, som i sin tur antog guldet som bas i sin egen valuta.

Romarriket och Brittiska imperiet

Det tidiga romarriket använde i första hand silver, brons eller koppar som pengar, men efter Julius Caesar började guldmynten fylla en allt större roll i den romerska valutan. Liksom andra kulturer satte romarna högt värde på guld, men myntens metallinnehåll under den här perioden berodde i mångt och mycket på lokal tillgänglighet. När romarnas erövringståg ökade tillgängligheten på guld blev det snabbt standardmynt i vissa regioner.

Det brittiska imperiet förde vidare traditionen att använda guld som kontanter. Det första brittiska sovereign-myntet kom till på 1400-talet och präglas fortfarande, även om guldmynten sedan länge tagits ur cirkulation. Den sovereign som präglas idag köps av samlare och investerare och används i princip aldrig som betalningsmedel.

Myntfot och papperspengar

Även papperspengarna har en lång och säregen historia, men guldet fortsatte att spela en roll i den globala penningpolitiken ända fram till 1970-talet. Istället för att präglas till mynt har guldet använts som myntfot i papperspengarnas tidsålder – ett bestämt förhållande mellan valutan och en förutbestämd mängd guld. Exempelvis stod det ”Sveriges riksbank inlöser vid anfordran denna sedel á fem kronor med guldmynt enligt lagen om rikets mynt av den 30 maj 1873” på en svensk femkronorssedel fram till 1952 (däremot gick det inte längre att lösa in den efter 1931).

Stora delar av världen använde guldet som bas i valutan fram till andra världskriget, som gick hårt åt många guldreserver. I USA höll man däremot kvar i guldmyntfoten officiellt fram till 1971, då president Nixon avskaffade kopplingen mellan dollarn och guldet.

En standard eller inte?

I ungefär 2 500 år har guld varit detsamma som pengar, men den tid som guldet varit en eftertraktad handelsvara är betydligt längre än så. Att guld är värdefullt har aldrig varit ifrågasatt, men till skillnad mot när guldet var myntfot för moderna valutor flyter priset idag fritt och baseras som allt annat på tillgång och efterfrågan. Resultatet är ett guldpris som ökat i intervaller fram till dagens höga nivå.